Data governance (zarządzanie danymi) to koncepcja zarządzania danymi, która ma zapewnić organizacji wysokiej jakości informacje w całym cyklu życia danych.
Kluczowe obszary zarządzania danymi obejmują dostępność, użyteczność, spójność, integralność i bezpieczeństwo danych oraz obejmują ustanowienie procesów w celu zapewnienia skutecznego zarządzania danymi w całym przedsiębiorstwie, takich jak odpowiedzialność za niekorzystne skutki złej jakości danych.

Można sobie wyobrazić zarządzanie danymi jako system kontroli jakości służący do oceny, zarządzania, używania, ulepszania, monitorowania, utrzymywania i ochrony informacji organizacyjnych. Jest to system reguł i praw do podejmowania decyzji i odpowiedzialności za procesy związane z informacją, wykonywany zgodnie z uzgodnionymi modelami, które opisują, kto może podejmować działania z jaką informacją i kiedy, w jakich okolicznościach, za pomocą jakich metod.

Ważną rolą w organizacji jest Zarządca danych (Data Steward) to rola, która zapewnia, że procesy zarządzania danymi są przestrzegane, egzekwowane i zaleca ulepszenie procesów zarządzania danymi.

Zarządzanie danymi obejmuje ludzi, procesy i technologie informacyjne wymagane do stworzenia spójnego i prawidłowego przetwarzania danych organizacji w całym przedsiębiorstwie. Udostępnia wszystkie praktyki zarządzania danymi z niezbędną podstawą, strategią i strukturą potrzebną do zapewnienia, że dane są zarządzane jako zasób i przekształcone w sensowne informacje. Cele mogą być zdefiniowane na wszystkich poziomach przedsiębiorstwa i może to pomóc w akceptacji procesów przez tych, którzy będą z nich korzystać. Niektóre cele obejmują:

  • Zwiększenie spójność i pewność w podejmowaniu decyzji
  • Zmniejszenie ryzyka kar regulacyjnych
  • Poprawa bezpieczeństwa danych, a także określenie i weryfikacja wymogów dotyczących polityki dystrybucji danych
  • Maksymalizacje zysku i potencjału biznesowego generowanego przez firmowe informacje
  • Wyznaczanie odpowiedzialności za jakość informacji
  • Umożliwienie lepszego planowania przez personel nadzorujący
  • Minimalizacja lub eliminacja ponownej pracy
  • Optymalizacji efektywność personelu
  • Ustalenie podstawowych poziomów wydajności procesu, aby umożliwić działania usprawniające

Cele te są realizowane poprzez wdrażanie programów zarządzania danymi lub inicjatyw wykorzystujących techniki zarządzania zmianą.

Poniżej prezentujemy SŁOWNICZEK TERMINÓW powiązanych z procesami Data Governance.

W naszym założeniu słowniczek ma być kolekcją terminów związanych z danymi (data) wyjaśnioną w języku nietechnicznym. Umieściliśmy tutaj informacje potrzebne do zrozumienia nie tylko Data Governance, ale także pokrewnych programów i projektów, takich jak Master Data Management, Architektura i modelowanie danych. Prywatność i zgodność danych, zarządzanie danymi wrażliwymi i osobistymi, Hurtownie danych, analizy biznesowe i inne dyscypliny związane z danymi.


Access Management (Zarządzanie Dostępem)

Dyscyplina, która koncentruje się na zapewnieniu, że tylko zatwierdzone role są w stanie tworzyć, czytać, aktualizować lub usuwać dane – i tylko przy użyciu odpowiednich i kontrolowanych metod. Programy zarządzania danymi często koncentrują się na wspieraniu zarządzania dostępem poprzez dostosowanie wymagań i ograniczeń związanych z zarządzaniem, zarządzaniem ryzykiem, zgodnością (compliance), bezpieczeństwem i prywatnością.


Assurance (Zapewnienie)

Działania mające na celu osiągnięcie pewności. Pewność różni się od kontroli, która bardziej dotyczy zgodności z formalnymi standardami lub wymaganiami.


Audit

Niezależne badanie wysiłków zmierzających do ustalenia zgodności z zestawem wymagań. Audyt może być przeprowadzany przez grupy wewnętrzne lub zewnętrzne.


Audit Trail

Zapis, który auditorzy mogą zinterpretować w celu ustalenia, że dana czynność miała miejsce. Często chronologiczna rejestracja czynności systemowych umożliwiająca odtworzenie i analizę sekwencji zdarzeń i / lub zmian w zdarzeniu. Ścieżka audytu użycia zasobów systemowych może obejmować logowanie użytkowników, dostęp do plików i wyzwalacze wskazujące, czy wystąpiły próby lub rzeczywiste naruszenia zabezpieczeń.


CRUD

Create, Read, Update, Delete. Używane do opisania praw dostępu do danych.


Change Control (Kontrola zmian)

Formalny proces stosowany w celu zapewnienia, że proces, produkt, usługa lub komponent technologiczny jest modyfikowany tylko zgodnie z uzgodnionymi zasadami. Wiele organizacji ma formalne rady kontroli zmian, które przeglądają i zatwierdzają proponowane modyfikacje infrastruktury, systemów i aplikacji. Programy zarządzania danymi często dążą do rozszerzenia zakresu „kontroli zmian” tak, aby zawierały dodatki, modyfikacje lub usunięcia modeli danych i wartości dla danych referencyjnych / danych podstawowych.


Compliance

Dyskwalifikacja, zestaw praktyk i / lub grupa organizacyjna zajmująca się przestrzeganiem praw, przepisów, standardów i ustaleń umownych. Również przestrzeganie wymagań. Programy zarządzania danymi często obsługują wiele rodzajów wymagań zgodności: zgodność z przepisami, zgodność z umową, zgodność z wewnętrznymi standardami, zasadami i architekturami oraz zgodność z zasadami zarządzania danymi, zarządzania projektami i innymi dziedzinami.


Control

Środek zarządzania ryzykiem lub zapewniania osiągnięcia celu. Kontrole mogą być zapobiegawcze, detektywistyczne lub korekcyjne i mogą być w pełni zautomatyzowane, proceduralne lub wspomagane przez technologię aktywowane przez człowieka działania. Mogą obejmować działania, urządzenia, procedury, techniki lub inne środki.


Customer Data Integration

Podejście do zarządzania wieloma rekordami zawierającymi informacje o klientach organizacji. W tym podejściu, zamiast łączenia wszystkich informacji w jedno repozytorium, wykorzystuje się kombinację technologii, procesów i usług w celu dopasowania informacji do wielu repozytoriów.


Data Architecture

Dyscyplina, proces i program koncentrujący się na integracji zestawów informacji. Jedna z czterech architektury korporacyjnej (z architekturą aplikacji, architekturą Busines i architekturą systemu). Zobacz także Modelowanie danych.


Data Dictionary

Baza danych o strukturach danych i baz danych. Katalog wszystkich elementów danych, zawierający ich nazwy, struktury i informacje o ich wykorzystaniu, z korzyścią dla programistów i innych osób zainteresowanych elementami danych i ich wykorzystaniem.


Data Element

Najmniejsza informacja uważana za znaczącą i użyteczną. Pojedynczy logiczny fakt danych, podstawowy blok konstrukcyjny modelu danych logicznych.


Data Governance

Wykonywanie procesu decyzyjnego i uprawnienia w sprawach związanych z danymi. Organy organizacyjne, zasady, prawa do podejmowania decyzji i odpowiedzialność osób i systemów informatycznych podczas przeprowadzania procesów związanych z informacją. Data Governance określa, w jaki sposób organizacja podejmuje decyzje – w jaki sposób “decydujemy, jak podjąć decyzję”. Zobacz także Prawa decyzyjne.


Data Governance Framework

Logiczna struktura organizacyjna, w której myślimy i komunikujemy koncepcje zarządzania danymi.


Data Governance Methodology

Struktura logiczna zapewniająca instrukcje krok po kroku dotyczące przeprowadzania procesów zarządzania danymi.


Data Governance Office (DGO)

Scentralizowana jednostka organizacyjna odpowiedzialna za ułatwianie i koordynowanie działań związanych z zarządzaniem danymi i / lub zarządzaniem w firmie. Wspiera grupę decyzyjną, taką jak Rada ds. Zarządzania Danymi.


Data Mapping

Proces przypisywania źródłowego elementu danych do docelowego elementu danych.


Data Modeling

Dyscyplina, proces i grupa organizacyjna przeprowadzająca analizę obiektów danych wykorzystywanych w biznesie lub innym kontekście, ustanawia relacje między tymi obiektami danych i tworzy modele obrazujące te relacje. Zobacz także Model danych.


Data Privacy

Zapewnienie, że dane osobowe i prywatne osoby lub organizacji nie są niewłaściwie ujawniane. Zapewnienie prywatności danych wymaga zarządzania dostępem, eSecurity i innych działań związanych z ochroną danych.


Data Stakeholders

Ci, którzy wykorzystują dane, wpływają na nie lub na nie wpływają. Dane Zainteresowane strony mogą być producentami surowców wtórnych, podmiotami zbierającymi lub nabywcami informacji; dalszych użytkowników informacji, tych, którzy zarządzają, transformują lub przechowują dane, lub tych, którzy ustalają zasady, standardy, architektury lub inne wymagania lub ograniczenia.


Data Steward

Osoba z obowiązkami związanymi z danymi określonymi w programie Data Governance lub Data Stewardship. Często Stewardzi danych dzielą się na wiele typów. Stewardzi ds. Jakości danych, zarządcy definicji danych, stewardzi korzystania z danych itp.


Decision Rights

System określania, kto podejmuje decyzję, kiedy, i jak oraz w jakich okolicznościach. Formalizowanie praw do decyzji jest kluczową funkcją zarządzania danymi.


Enterprise Architecture

Architektura korporacyjna (EA) to kompleksowa struktura używana do zarządzania i dostosowywania procesów biznesowych organizacji, oprogramowania (IT) i sprzętu komputerowego, sieci lokalnych i rozległych, ludzi, operacji i projektów wraz z ogólną strategią organizacji. (Definicja DMReview) Architektura Enterprise jest często podzielona na cztery architektury: Architektura aplikacji, Architektura biznesowa, Architektura danych i Architektura systemów. Inne rodzaje architektury (bezpieczeństwo, zgodność, kontrole itp.) Mogą być traktowane jako część EA lub mogą być powiązane z EA. W niektórych organizacjach EA koncentruje się głównie na architekturze biznesowej i zarządzaniu procesami biznesowymi.


GRC

Akronim Governance, Risk, and Compliance często stosowany przez instytucje finansowe w instytucjach finansowych, aby potwierdzić współzależność tych trzech dyscyplin przy ustalaniu polityki. Zobacz także GRC-SQ i zarządzanie ryzykiem.


GRC-SQ

Akronim dotyczący zarządzania, zarządzania ryzykiem, zgodności, bezpieczeństwa i jakości danych, (Governance, Risk Management, Compliance, Security, and Data Quality)często wykorzystywany przez programy zarządzania danymi i jakości danych, aby potwierdzić współzależności tych pięciu dyscyplin w zarządzaniu danymi.


IT Governance

ITGI (IT Governance Institute) definiuje zarządzanie technologiami informatycznymi jako “przywództwo, struktury organizacyjne i procesy, które zapewniają, że IT przedsiębiorstwa podtrzymuje i rozszerza strategie i cele przedsiębiorstwa.”


IT Infrastructure Library (ITIL)

Seria publikacji która dostarcza najlepsze praktyki dla Zarządzania Usługami IT.


IT Portfolio Management

Kluczową funkcją IT Governance, zarządzania portfelem IT jest formalny proces zarządzania zasobami IT, takimi jak oprogramowanie, sprzęt, oprogramowanie warstwy pośredniej, projekt informatyczny, personel wewnętrzny, aplikacja lub doradztwo zewnętrzne.


IT Service Management (ITSM)

Wdrażanie i zarządzanie jakościowymi usługami IT, które spełniają potrzeby biznesowe. Zarządzanie usługami informatycznymi jest realizowane przez dostawców usług IT poprzez odpowiednią mieszankę osób, technologii procesowych i informatycznych. (Podstawowa definicja IT)


Information Architecture

W swojej najszerszej definicji dyscyplina, proces i / lub program koncentrujący się na projektowaniu i organizacji danych, niestrukturalnych informacji i dokumentów. W kontekście architektury korporacyjnej jest synonimem architektury danych, która jest jedną z cztery architektury korporacyjne (z architekturą aplikacji, architekturą biznesową i architekturą systemu). W kontekście projektowania dokumentów i stron internetowych jest to tworzenie dużych zbiorów informacji, w przeciwieństwie do rozwijania zawartości dowolnej jednostki treści w ramach większego zestawu.


Issue Framing

Proces określania zakresu i definiowania problemu przed jego rozwiązaniem. To, w jaki sposób decyzja jest podejmowana, ogranicza możliwe wybory, które są poważnie brane pod uwagę.


Issue Resolution

Ustrukturyzowany proces umożliwiający rozwiązanie problemu przy uwzględnieniu potrzeb wszystkich zainteresowanych stron. Większość programów zarządzania danymi uznaje, że skuteczne rozwiązanie problemów związanych z danymi wymaga politycznie neutralnego ułatwiania procesu decyzyjnego z udziałem zainteresowanych stron danych.

Podziel się z innymi tym artykułem!